1. ഭക്തം

   • നാ. പങ്ക്
   • നാ. പൂജ
   • നാ. ചോറ് (ഭജിക്കപ്പെടുന്നത്, ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നത്)
 2. ഭാക്തം

   • നാ. ചോറ്, ആഹാരസാധനം
X