കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്തകാരന്‍

      • നാ. ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്ന ആള്‍
X