1. ഭക്തകാരന്‍

      • നാ. ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്ന ആള്‍
X