1. ഭക്തചതുഷ്ടയം

      • നാ. ബ.വ. നാലുതരം ഭക്തന്മാര്‍ (ആര്‍ത്തന്‍, ജിജ്ഞാസു, അര്‍ത്ഥാര്‍ഥി, ജ്ഞാനി എന്നിവര്‍)
X