1. ഭക്തച്ഛന്ദം

      • നാ. ആയുര്‍. ആഹാരത്തിന്‍റെ നേര്‍ക്കുള്ള ആഗ്രഹം, വിശപ്പ്
X