കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്തദന്‍

      • നാ. ഭക്തദാതാവ്, ആഹാരംകൊടുക്കുന്നവന്‍, രക്ഷിതാവ്
X