1. ഭക്തദ്വേഷം

      • ആയുര്‍. വിശപ്പില്ലായ്മ
      • നാ. ഈശ്വരഭക്തന്മാരായ ആളുകളോടു തോന്നുന്ന വെറുപ്പ്
X