കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്തദ്വേഷം

      • ആയുര്‍. വിശപ്പില്ലായ്മ
      • നാ. ഈശ്വരഭക്തന്മാരായ ആളുകളോടു തോന്നുന്ന വെറുപ്പ്
X