1. ഭക്തരോധം

      • നാ. ആയുര്‍. ഒരു രോഗം (ചോറുചെല്ലുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാകല്‍, ചോറുവേണ്ടായ്ക)
X