കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്താഭിലാഷം

      • നാ. ഭക്തത്തിലുള്ള (ചോറിലുള്ള) ആശ
      • നാ. ഭക്തന്‍റെ ആഗ്രഹം
X