കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭക്തി

   • നാ. അലങ്കാരം
   • നാ. വേര്‍പാട്
   • നാ. ഈശ്വരന്‍ ഗുരുക്കന്മാര്‍ ദേവന്മാര്‍ മുതലായവരോട് തോന്നുന്ന ബഹുമാനാദരപൂര്‍വമായ സ്നേഹം, ഈശ്വരനോടുതോന്നുന്ന അനുരാഗം
   • നാ. സ്നേഹത്തോടുകൂടിയ വണക്കം
   • നാ. സേവ
   • നാ. പങ്കിടല്‍
   • നാ. അടുക്ക്, ക്രമം
   • നാ. ശ്രദ്ധ (ശ്രവണം, കീര്‍ത്തനം, സേവനം, സ്മരണം, അര്‍ച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നു ഭക്തി 8 വിധം)
X