1. ഭക്തിചതുഷ്ടയം

      • നാ. ബ.വ. നാലുവിധത്തിലുള്ള ഭക്തി (താമസി, രാജസി, സാത്വികി, ഗുണാതീത എന്നിവ)
X