കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്ഷകാരന്‍

      • നാ. ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്നവന്‍
      • നാ. പലഹാരക്കച്ചവടക്കാരന്‍
X