1. ഭക്ഷണം

      • നാ. തിന്നാനുള്ളത്, തീന്‍, ഊട്ട്
X