കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്ഷണചതുഷ്ടയം

      • നാ. ബ.വ. നാലുപ്രകാരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം (ഖാദ്യം, ചൂഷ്യം, പേയം, ലേഹ്യം എന്നിവ)
X