കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്ഷയിതാ(വ്)

      • നാ. ഭക്ഷിക്കുന്നവന്‍
X