1. ഭക്ഷിക്കുക

   • ക്രി. വിഴുങ്ങുക
   • ക്രി. അപഹരിക്കുക
   • ക്രി. തിന്നുക, ഉണ്ണുക
   • പ്ര. തന്റേതാക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക
X