1. ഭക്ഷിതം

      • നാ. ആഹാരം
      • നാ. ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്
X