കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭക്ഷ്യ

      • വി. ഭക്ഷിക്കത്തക്ക (പ്ര.) ഭക്ഷ്യപദാര്‍ഥം (ആഹാരസാധനം)
X