കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗകര്‍ണിക

      • നാ. കാമ. യോനിദ്വാരത്തിന്‍റെ മുകള്‍ഭാഗത്തുള്ളതും കാമവികാരത്തെ ഉണര്‍ത്തുന്നതുമായ ഒരു അവയവം, കൃസരി
X