കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഗവതി

   • നാ. വസൂരി
   • നാ. ദേവി (ലക്ഷ്മി, ദുര്‍ഗ, സരസ്വതി)
   • നാ. ദുര്‍ഗാക്ഷേത്രം
   • നാ. ബഹുമാന്യയായവള്‍
X