കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഗവത്

   • വി. "ഭഗമുള്ള", ഐശ്വര്യമുള്ള, ദിവ്യമായ
 2. ഭാഗവത

   • വി. പരിശുദ്ധമായ
   • വി. ഭഗവാനെ (വിഷ്ണുവിനെ) സംബന്ധിച്ച
   • വി. ഭഗവാനോടു ഭക്തിയുള്ള
X