കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗവദ്ഗീത

      • നാ. മഹാഭാരതയുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു കുരുക്ഷേത്രഭൂമിയില്‍വച്ചു ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ അര്‍ജുനനു നല്‍കിയ ഉപദേശം (എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്)
X