കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഗി

   • വി. ഐശ്വര്യമുള്ള
   • വി. ശോഭയുള്ള
 2. ബകി

   • നാ. പൂതന
   • നാ. വന്ധ്യകളിലൊരുവിഭാഗം
 3. ഭാഗി

   • നാ. ഉടമ
   • നാ. ഭാഗ്യവാന്‍
   • നാ. പങ്കുള്ളവന്‍, കൂറുകാരന്‍
X