കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗിനി(ക)

      • നാ. സഹോദരി
      • നാ. (ബന്ധുത്വമില്ലാത്ത)സ്‌ത്രീ
      • നാ. ഭാഗ്യവതി
X