കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗീരഥന്‍

      • നാ. കഠിനതപസ്സനുഷ്ടിച്ചു ഗംഗാനദിയെ ഭൂമിയിലൂടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിയ സൂര്യവംശരാജാവ് (പ്ര.) ഭഗീരഥപ്രയത്നം = കഠിനപ്രയത്നം
X