കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗ്നപ്രക്രമം

      • നാ. കുഴപ്പം
      • നാ. കാവ്യദോഷങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, പ്രക്രമഭംഗം
X