കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗ്നപ്രതിജ്ഞ

      • വി. പ്രതിജ്ഞ ലങ്ഘിച്ച
X