കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഗ്നാത്മാ(വ്)

      • നാ. ഇച്ഛാഭംഗത്തോടുകൂടിയവന്‍
X