കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭജനപ്പുര

      • നാ. ഭജനമഠം (ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഭജനക്കാര്‍ക്ക് പാര്‍ക്കാനുള്ള സ്ഥലം)
      • നാ. (തിരുവിതാംകൂറില്‍) ഇളയരാജാവിന്‍റെ ഇരിപ്പിടം
X