കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭജമാന

      • വി. ഭജിക്കുന്ന, സേവിക്കുന്ന
      • വി. തക്ക
      • വി. ന്യായമായിക്കിട്ടുന്ന
X