കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭജിക്കുക

   • ക്രി. പ്രാപിക്കുക
   • ക്രി. അനുഭവിക്കുക
   • ക്രി. ആരാധിക്കുക, സേവിക്കുക
   • ക്രി. സ്വീകരിക്കുക, ഏല്‍ക്കുക
   • ക്രി. പങ്കുവയ്ക്കുക
X