കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭജേ

      • ക്രി. (ഭജ് ധാതു, ലട് പരസ്മൈപദി, ഉ.പു., ഏ.വ.), ഞാന്‍ ഭജിക്കുന്നു
X