കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഞ്ജകന്‍

      • നാ. ഭഞ്ജിക്കുന്നവന്‍, തകര്‍ക്കുന്നവന്‍
X