കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭഞ്ജനം

      • നാ. ഭഞ്ജിക്കല്‍, നശിപ്പിക്കല്‍
      • നാ. ഒരു ദന്തഓഗം, ഭഞ്ജനകം
X