കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭഞ്ജിക്കുക

   • ക്രി. നശിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. മുറിക്കുക
   • ക്രി. മടക്കുക
   • ക്രി. മുടക്കുക
   • ക്രി. ഭംഗംവരുത്തുക
X