കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭടന്‍

   • നാ. ഭൃത്യന്‍
   • നാ. പടയാളി, യുദ്ധംചെയ്യുന്നവന്‍ (കാലാള്‍പ്പടയിലുള്ളവന്‍)
   • നാ. ഭ്രഷ്ടന്‍
   • നാ. അക്ഷരവിദ്യ പഠിക്കാത്തവന്‍ (പ്ര.) ഭടവാക്ക് = അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത സംസാരം
X