കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭടിത്രം

      • നാ. ഇരുമ്പുകോലില്‍ കോര്‍ത്തു ചുട്ടെടുത്ത മാംസം
X