കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭട്ടിനി

   • നാ. വെപ്പാട്ടി
   • നാ. രാജസ്‌ത്രീ (പട്ടമഹിഷിയല്ലാത്തവള്‍)
   • നാ. ബ്രാഹ്മണപത്നി
   • നാ. സ്ഥാനമുള്ളവള്‍
X