കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭണ്ഡന്‍

   • നാ. ഒരു സങ്കരജാതിക്കാരന്‍
   • നാ. ഫലിതക്കാരന്‍
   • നാ. പൊറാട്ടുകാരന്‍
   • നാ. പ്രാകൃതന്‍
   • നാ. ഒരു അസുരന്‍ (ശിവന്‍റെ നേത്രാഗ്നിയില്‍ ദഹിവ്വ കാമദേവന്‍റെ ചാരത്തില്‍നിന്നുണ്ടായവന്‍)
X