കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭണ്ഡാഗാരം

      • നാ. ഭണ്ഡാരം
  2. ഭാണ്ഡാഗാരം

      • നാ. ഭണ്ഡാരം, ഖജനാവ്, കലവറ (പണ്ടങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നിടം)
X