കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭണ്ഡാരം

      • നാ. രാജാക്കന്മാരുടെയോ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെയോ വകയായ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും മറ്റും
      • നാ. അവ സൂക്ഷിക്കുന്ന പുര
X