കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭണ്ഡി

   • നാ. നെന്മേനിവാക
   • നാ. തിര
   • നാ. മഞ്ചെട്ടി
   • നാ. ശില്‍പം
 2. ഭാണ്ഡി

   • നാ. മഞ്ചെട്ടി
   • നാ. കത്തിക്കൂട്
X