കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭദന്തന്‍

      • നാ. "തിളങ്ങുന്ന പല്ലുകളുള്ളവന്‍", ബൗദ്ധസന്ന്യാസി
X