കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭദാകം

   • നാ. ഭാഗ്യം
   • നാ. ക്ഷേമം
 2. ബാധകം

   • നാ. എതിര്‍ക്കുന്നത്
   • നാ. കേടുവരുത്തുന്നത് (മലയാളത്തില്‍ തെറ്റിച്ചു പ്രയോഗിക്കുന്നു)
X