കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭദ്രകം

   • വൃത്ത. ഒരു വൃത്തം
   • നാ. ദേവതാരം
   • നാ. പെരുമുത്തങ്ങ
   • നാ. ഒരിനം പയറ്
X