കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭദ്രന്‍

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. കാള
   • നാ. മംഗലന്‍
   • കാമ. ചിത്രിണി എന്ന വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സ്‌ത്രീക്കു ചേര്‍ന്നവന്‍
   • നാ. കപടശാലി
X