കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭദ്രപീഠം

      • നാ. ഭദ്രാസനം, സിംഹാസനം, ശ്രഷ്ഠമായ ആസനം
      • നാ. ഒരു ജാതി ഈച്ച
X