കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭദ്രമുഖന്‍

      • നാ. കുലീനന്‍, തറവാടി (ബഹുമാനാദരങ്ങള്‍ കുറിക്കുന്ന സംബോധനാപദമായി സംസ്കൃതനാടകങ്ങളിലും മറ്റും പ്രയോഗം)
X