കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഭദ്രാസനം

      • നാ. സിംഹാസനം
      • നാ. ഒരു യോഗാസനം
      • നാ. ശ്രഷ്ഠമായ ആസനം
X