കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭദ്രിക

   • നാ. ഒരു വൃത്തം
   • നാ. ദ്വിതീയ സപ്തമി ദ്വാദശി ഈ തിഥികളിലൊന്ന്
   • നാ. രക്ഷാമോതിരം
   • നാ. ശോഭയുള്ളവള്‍
X