കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഭയം

   • നാ. പേടി
   • നാ. രോഗം
   • നാ. ആപത്ത് (ഉദാഃ അഗ്നിഭയം)
   • നാ. മുള്ളുചേമന്തി, അതിന്‍റെ പൂവ്
X